Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Mari-team bv en haar wederpartij, voor zover hier door partijen niet uitdrukkelijk van is afgeweken.
 
Artikel 2: Offertes
1. De door Mari-team bvba gemaakte offertes zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven.
2. De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging door Mari-team bv aan de wederpartij.
3. De in een offerte vermelde prijzen zijn in Euro en exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
 
Artikel 3: Levering
1. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment dat deze bij aflevering worden bezorgd.

2. Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat is de zaken in ontvangst te nemen, worden zij opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij; de wederpartij is in dat geval alle bijkomende kosten verschuldigd.
 
Artikel 4: Levertijd
Door Mari-team bv opgegeven levertijden kunnen niet als uiterste termijn worden aangemerkt. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij Mari-team bv schriftelijk in gebreke te stellen.
 
Artikel 5: Deelleveringen
Het is Mari-team bv toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken vatbaar zijn voor levering in gedeelten is Mari-team bv bevoegd elk gedeelte afzonderlijk in rekening te brengen.
 
Artikel 6: Aansprakelijkheid
1. Mari-team bv is niet de fabrikant van de geleverde zaken. Om die reden is niet Mari-team bv maar de producent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaken. In geval van schade zal Mari-team bv op schriftelijk verzoek van de wederpartij de identiteit van de producent of importeur bekend maken.
2. Mari-team bv is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde zaken. Mari-team bv staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wil bestemmen, ook niet indien dit doel door de wederpartij aan Mari-team bv is kenbaar gemaakt.
3. Mari-team bv is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken.
4. De aansprakelijkheid van Mari-team bv is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde.
 
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
1. De door Mari-team bv geleverde zaken blijven het eigendom van Mari-team bv totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met Mari-team bv gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder mede begrepen de kosten van invordering en overige gerechtelijke kosten als bedoeld in artikel 8 van deze voorwaarden.
2. Door Mari-team bv afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is niet bevoegd de zaken te verpanden, te bezwaren of er enig ander recht op te vestigen.
3. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij deze niet zal nakomen, is Mari-team bv gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij wederpartij of derden die de zaak voor wederpartij houden op te halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.
4. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Mari-team bv de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren tegen brand- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
5. Zolang de afgeleverde zaken ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigendom van Mari-team bv zijn gebleven, is Mari-team bv te allen tijde gerechtigd zich van de toestand van die zaken te overtuigen. Wederpartij machtigt Mari-team bv onherroepelijk de zaken ter plaatse te inspecteren.
 
Artikel 8: Koopprijs en betaling
1. De koopsom bestaat uit de overeengekomen prijs voor de zaken, de kosten van verpakking en de kosten van vervoer en aflevering.
2. Al onze leveringen zijn contant betaalbaar bij levering, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling.
3. Na het verstrijken van bovengenoemde betalingstermijn is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is zij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.
4. Indien de wederpartij in gebreke blijft aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor haar rekening, waarbij ten minste verschuldigd zal zijn:
- over de eerste verschuldigde € 1000,-   15%
- over het meerdere tot € 2.000,-         10%
- over het meerdere tot € 4.000,-          8%
- over het meerdere tot € 20.000,-         5%
- over het meerdere                        3%
5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 
Artikel 9: Beëindiging van de overeenkomst
De vorderingen van Mari-team bvba op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan Mari-team bv omstandigheden ter kennis komen die Mari-team bvba goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien Mari-team bv de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
- in geval van liquidatie, faillissement of schorsing van betaling van de wederpartij.
In deze gevallen kan Mari-team bv naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, een en ander onverminderd het recht van Mari-team bv schadevergoeding te vorderen.
 
Artikel 10: Overmacht
1. Indien Mari-team bv door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort.
2. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Mari-team bvba zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen: stakingen, molest, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde grondstoffen, zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, of derden waarvan Mari-team bv afhankelijk is.
3. Indien een overmachtsituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Heeft Mari-team bv bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 
Artikel 11: Klachten
1. De wederpartij dient de gekochte zaken onmiddellijk bij ontvangst te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of de geleverde zaken wat kwaliteit en kwantiteit betreft overeenstemmen met het overeengekomen.
2. De wederpartij dient geconstateerde gebreken binnen 24 uur na aflevering schriftelijk aan Mari-team bv te melden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht om klacht in te dienen. Voor verwerkte, gebruikte of verbruikte goederen kan geen klacht ingediend worden.
3. Ook indien de wederpartij tijdig een klacht indient blijft zijn verplichting om te betalen en gedane bestellingen af te nemen bestaan totdat Mari-team bv in andere zin heeft beslist. Afhankelijk van de aard van de klacht verwijst Mari-team bv de wederpartij door naar de producent.
4. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Mari-team bvba aan Mari-team bv worden geretourneerd.

Artikel 12: Herroepingsrecht afstandsverkoop (online)
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Mari-team bv, Vaartkant Rechts 7g – B2960 Brecht, tel +32 35 41 25 22, info@armador-energy.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van onderstaand modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

 • Aan [hier dient de handelaar zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn e-mailadres in te vullen]

 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

 • Naam/Namen consument(en)

 • Adres consument(en)

 • Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend],

 • [Datum]

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

1. Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons  terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 65,00 EUR.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

2. Uitzonderingen op het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij de onderstaande overeenkomsten:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst indien tot de uitvoering werd overgegaan met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de handelaar de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

 • de levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;.

 • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 • overeenkomsten waarbij de consument de handelaar specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten. Indien de handelaar bij een dergelijk bezoek evenwel aanvullende diensten verleent waar de consument niet uitdrukkelijk om heeft gevraagd, dan is op die aanvullende diensten of goederen het herroepingsrecht wel van toepassing. Ook indien de handelaar bij een dergelijk bezoek andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het onderhoud of de herstellingen, zal het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing zijn.

Artikel 13: Geschillenbeslechting
Elk geschil zal worden beslecht door de rechtbanken van Antwerpen.
 
Artikel 14: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Mari-team bvba en de wederpartij is het Belgisch recht van toepassing.